Skoči na glavno vsebino
Select Page

Psihologija

Predmet poučujeta:

 • Tina Pušnik,
 • Nejc Ašič.

 

Ste kdaj pomislili, da je lahko učenje psihologije zabavno?

Naši dijaki imajo predmet (obseg 70 ur) v drugem letniku na programu gimnazija in v tretjem letniku na programu ekonomski tehnik.

Psihologija kot splošnoizobraževalni predmet zajema temeljna spoznanja o človekovem duševnem ustroju, njegovi osebnosti, vedenju in medosebnih odnosih z drugimi ljudmi.

Na ustvarjalen način poskušamo mogočiti dijakom, da dosežejo splošne vzgojnoizobraževalne cilje:

 • seznaniti se z osnovnimi psihološkimi spoznanji,
 • usposobiti se za presojo in uporabo spoznanj v vsakdanjem življenju,
 • naučiti se bolje razumeti sebe, druge in razvijati kvalitetne medosebne odnose.

Dijaki s pomočjo metode razlage, dela s teksti, z demonstracijami in lastno aktivnostjo; npr. izkustveno učenje, spoznavajo osnovne metode, ki jih uporablja psihološka znanost, interakcijo med izvori duševnosti, razliko med doživljanjem in izražanjem temeljnih in kompleksnih čustev … Naučijo se razložiti in aplicirati hierarhijo motivov na zgledih iz vsakdanjega življenja, pojasniti osnovna načela, po katerih si ljudje organiziramo gradivo, ki nam prinaša informacije iz okolja, pojasniti različne vrste spomina in učni prenos, ki lahko olajša učenje. Z zanimanjem preizkušajo različne tehnike reševanja problemskih situacij in ustvarjalnega mišljenja. Še posebej so zanimiva poglavja o strukturi osebnosti, kjer pritegnejo pozornost vsebine o značaju, vrstah temperamentov in stilih vzgoje, saj lastna opažanja samodejno vabijo v živahno diskusijo. Dijaki se srečajo tudi s stališči, stereotipi, predsodki, z vrednotami, preizkusijo napotke za uspešno komunikacijo…

Nekaj ur učitelji namenimo vsebinam po lastni strokovni presoji in v skladu z izraženim interesom dijakov.

V 4. letniku si dijaki lahko izberejo psihologijo kot izbirni predmet na maturi. Pri pouku poglabljajo in razširjajo vsebine, s katerimi so se srečali v okviru osnovnega programa. Pod mentorstvom profesorice pa pripravijo tudi maturitetno seminarsko nalogo, ki predstavlja 20 % maturitetne ocene.

 

Obvezna literatura za dijake:

2. letnik:

 • Kompare, A. in sod. (2010). Uvod v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. strokovnega Izobraževanja. Ljubljana: DZS

4. letnik:

 • Kompare, A. in sod. (2010). Psihologija: spoznanja in dileme. Učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: DZS (“novi učbenik”)
 • Vesel, J. in sod. (2011). Psihologija: spoznanja in dileme. Delovni zvezek za 4. letnik gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: DZS

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo: Psihologija. Dostopen na naslovu: https://www.ric.si/mma/2018%20M-PSI-2018/2016082923205457/ 

Dodatni viri:

 • Hill, G. (2001). Psihologija: shematski pregledi. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije
 • Logonder, M. (2001). Preverite svoje znanje psihologije : naloge in vprašanja za preverjanje znanja srednješolske psihologije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS
 • Nastran Ule, M. (2004). Socialna psihologija. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče
(Ogledano 857 krat, 1 danes)
Dostopnost