Skoči na glavno vsebino
Select Page

You(th) Start

Izzivi podjetnosti za mlade You(th) Start 2015 – 2017

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje sodeluje v dvoletnem mednarodnem projektu You(th) Start – Izzivi podjetnosti za mlade, ki ga v Sloveniji vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje. V tem projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav.

Temeljni namen projekta:

je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, UL EU, 30.12.2006). To transverzalno ključno kompetenco bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, kreativnosti, itd.

Cilji projekta:

–        razvojno delovati: učitelji bomo načrtovali, izvajali in spremljali pouk tako, da bodo integrirali veščine in znanja, ki tvorijo ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, ob spremljanju in podpori ravnatelja;
–        učitelji in dijaki bomo spoznali temeljna izhodišča učenja z izkušnjami,
–        učitelji bomo spoznavali prakse razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjavali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.

Pričakovani rezultati projekta:

–        pristopi dobre prakse spodbujanja in razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti,
–        širok nabor primerov kakovostne prakse uvajanja pri pouku različnih predmetov,
–        primeri kakovostne prakse širjenja rešitev v celoten kolektiv,
–        raznovrstne evalvacije nekaterih učinkov projekta,
–        nacionalna interaktivna spletna stran projekta z objavami primerov kakovostne prakse, primeri širjenja itd.,
–        razvite posamezne dimenzije samoiniciativnosti in podjetnosti pri dijakih, vključenih v projekt.

Potek projekta:

 

Šolsko leto 2015/2016

V projekt so vključeni dijaki drugih letnikov programa gimnazije. To šolsko leto sodelujemo kot kontrolna skupina, tako smo dijaki kot sodelujoči učitelji spoznali in začeli uporabljati evalvacijsko orodje OctoSkills, s pomočjo katerega izpolnjujemo vprašalnike in zbiramo pridobljene podatke.

Šolsko leto 2016/2017 

Učenje podjetnosti preko več izzivov:

1. izziv: Stojnica z limonado (3. 12. 2016 Petra Zelenšek, prof. fiz.)

Proces kreativnosti dijakov smo zaključili na dobrodelnem, sedaj že tradicionalnem Miklavževem sejmu GESŠ Trbovlje, ko so dijaki predstavili in ponudili svoje izdelke na stojnici. Veliko načrtovanja in priprav smo naredili pri razrednih urah, izdelava izdelkov pa je potekala doma. Dijaki so se izkazali za odlične organizatorje, sposobne timskega dela, izredno domiselne, komunikativne in glede na finančne rezultate tudi uspešne mladostnike.

Video

 

Avdio

2. Izziv: Moja skupnost (16. 2., 21. 2. in 6.3. 2016: Irena Kovač Gregorčič, prof. mat.)

Na delavnicah pri urah matematike so dijaki ugotavljali kaj je v življenju pomembno in kako merimo kakovost življenja. V skupinah so analizirali življenje bogatih in revnih, kakšen je BDP v Sloveniji in svetu. S ciljem razviti lasten kazalnik za merjenje kakovosti življenja, upoštevajoč različne poglede na bogastvo in kakovost življenja, ki veljajo v naši družbi, so dijaki razvili svoj kazalnik za merjenje kakovosti življenja.

Več o izzivu Moja skupnost.

3. Izziv: Empatija (15. 3: Irena Lavrač, prof. biol; Gabrijela Blaznek, univ. dipl. ekon.)

Dijaki so razmišljali kot pravi podjetniki, ko so poskušali ugotoviti, kaj želijo stranke, ki bodo kupovale  njihove izdelke oziroma storitve. Poistovetili so se z mislimi, občutki in s potrebami drugih ljudi ter v manjših skupinah izoblikovali svojo poslovno idejo. Z zemljevidom empatije so poudarili tisto, kar  stranka dojema kot dragoceno. Dijaki so uporabili metodo viharjenja možganov, delali so v skupini in s pomočjo empatije analizirali vedenje ciljnih strank.

Več o izzivu Empatija.

4. Izziv: Vrednost odpadkov (15. 3: Aleksander Medveš, univ. dipl. ing. kem. teh. in Irena Kovač Gregorčič, prof. mat; 16. in 17. 3.: Aleksander Medveš, univ. dipl. ing. kem. teh)

Dijaki so v delavnicah pri urah kemije dokazali, da se dobro znajdejo v timu, se povezujejo, da trajnostno razmišljajo in so usmerjeni v varovanje okolja. Z odličnimi idejami so iskali poslovne priložnosti, izdelali izdelke iz odpadkov in jih predstavili. Več o izzivu Vrednost odpadkov.

Video

5. Izziv: Moj junak (15. 3. 2017 Petra Zelenšek, prof. fiz.)

Dijaki so se pripravili in izvedli intervjuje z uspešnimi podjetniki. S tem so se srečali z različnimi poklici, povezanimi s fiziko, naučili so se raziskovanja, analiziranja in prezentacije, hkrati pa pridobili tudi komunikacijske sposobnosti. Prav tako so spoznali različne poslovne ideje. Prišli so do spoznanja, da je za uspeh, poleg odlične ideje, potrebno vložiti veliko truda, energije, prostega časa, vztrajnosti.

Video

6. Izziv: Ideja (20. 3. – 27. 3: Aleksander Medveš, univ. dipl. ing. kem. teh.)

Dijaki so se v okviru podjetnostnih delavnic preizkusili v iskanju poslovne ideje. Izdelali so podjetnostne načrte in jih uspešno predstavili. Delo je potekalo v skupinah pri urah kemije, nekaj dela pa je bilo potrebno opraviti doma. Dijaki so inovativno razmišljali, bili so kreativni, iznajdljivi, odgovorni in samoiniciativni.

Več o izzivu Ideja.

7. Izziv: Reci DA (30. 3., 6.4., 20. 4. in 26. 4. Irena Lavrač, prof. biol.)

S tem izzivom se osredotočimo na naše vrline in ne na stvari, ki ne delujejo v redu, stvari, ki nas motijo, ali stvari, ki bi lahko bile boljše. Pomaga nam pri graditvi pozitivne samopodobe, pri sprejemanju zavestnih odločitev in pri odgovornem ravnanju, pomembno pa je tudi živeti smiselno in srečno. S testom iz pozitivne psihologije so dijaki najprej opredeli svoje vrline in odlike, nato pa so s pomočjo novega testa še ugotovili, kako jih vidijo drugi, predvsem njihovi bližnji. Enotedensko vodenje dnevnika je  dijakom pomagalo, da se osredotočijo na dejanje, kjer je vse steklo gladko. Iz pozitivnih izkušenj dijaki tudi črpajo moč, da lahko svoje sposobnosti še izboljšajo, če je to potrebno.

Več o izzivu Reci DA.

 

Šolski projektni tim:

–        Gabrijela Blaznek – vodja projektnega tima
–        Aleksander Medveš – učitelj kemije
–        Irena Lavrač – učiteljica biologije
–        Petra Zelenšek – učiteljica fizike
–        Irena Kovač Gregorčič – učiteljica matematike

 

Predstavitev projekta

 

Datoteke za You(th) Start

 

Izziv: Moja skupnost – načrt izvedbe

Izziv: Ideja – načrt izvedbe

Izziv: Vrednost odpadkov – načrt izvedbe

(Ogledano 118 krat, 1 danes)
Dostopnost