Skoči na glavno vsebino
Select Page

Podvig

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

ESS

MIZŠ

ZRSŠ

Podvig

 

2.1 Prevzemanje iniciative; Na osnovi vizije – zastavljenih ciljev in vrednotenja le-teh začnemo z ukrepanjem, da bomo dosegli zastavljene cilje.
2.2 Ideje in priložnosti / vrednotenje idej; Prepoznavanje potenciala ideje za ustvarjanje in opredeliti načine, kako jih čim bolje izkoristiti/obelodaniti …
2.3 Delo z drugimi in učenje z izkušnjami; Razvijanje zamisli; od zamisli do akcije, timsko delo in učenje, spoznati neuspeh kot nekaj pozitivnega in se iz njega nekaj naučiti.
2.4 Načrtovanje in vodenje; Določanje kratko/srednje/dolgoročnih ciljev, načrtovanje prioritet, prilagajanje nenadnim spremembam – odzivanje na njih – soočiti se z negotovimi rezultati, interpretacijo le-teh, fleksibilno se spoprijemati s spremenljivimi situacijami. Časovna komponenta (načrtovanje) – gre za zastavljen časovni okvir, da se v zastavljenem roku cilji realizirajo.

 

Spletna stran projekta PODVIG poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Cilji in udejanjanje kompetenc podjetnosti izvajamo preko različnih šolskih in obšolskih dejavnosti. Osrednjega pomena pa so t. i. Interdisciplinarni sklopi (ITS), kjer poleg že omenjene kompetence uresničujemo tudi izbrane nadstandardne cilje iz  potrjenih učnih načrtov obveznih oziroma neobveznih izbirnih predmetov.

V šolskem letu 2018/19 smo izvajali tematski ITS:

–          Zakaj ravno jaz? (tematika bolezni, zdravila, poživila z vključenimi predmeti biologija, kemija, geografija in slovenščina).

V šolskem letu 2019/20:

–          Sodobna družba (z vključenimi predmeti sociologija, psihologija in nemščina),

–          Kreativni podjetnik (s predmeti ekonomija, podjetništvo, informatika in psihologija),

–          Novo Zasavje (s predmeti zgodovina, slovenščina in geografija ob pomoči biologije, kemije in umetnosti).

Šolsko leto 2020/21:

–        Kriminaliteta in odklonskost (z vključenimi predmeti sociologija, psihologija, zgodovina);

–        Virusi (z vključenimi predmeti informatika, biologija, matematika, geografija);

–        Kako do zdravja (z vključenimi predmeti biologija, psihologija, sociologija, geografija).

 

Zbrala: Katarina Bola Zupančič, prof.

(Ogledano 110 krat, 1 danes)
Dostopnost