Prilagoditve izobraževanja

Pedagoška pogodba

S pedagoško pogodbo (v nadaljnjem besedilu: pogodba) se lahko v primeru dolgotrajne bolezni, poškodb, športnih in kulturnih dejavnosti, prihoda iz tuje države in v drugih utemeljenih primerih dijaku prilagodijo pravice in dolžnosti, če bi s tem prispevali k njegovemu boljšemu uspehu. Pogodba se lahko sklene na predlog dijaka, razrednika ali staršev. O sklenitvi pogodbe odloči ravnatelj po pridobitvi mnenja oddelčnega učiteljskega zbora.

 

S pogodbo, ki jo sklenejo ravnatelj, starši in dijak, se določijo medsebojne pravice in obveznosti, in sicer:

  • obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
  • pravice in obveznosti dijaka pri pouku,
  • način in roki za ocenjevanje znanja,
  • način in roki za izpolnjevanje drugih obveznosti,
  • druge pravice in obveznosti,
  • obdobje, za katero se pogodba sklene,
  • razlogi za mirovanje oziroma prenehanje pogodbe.

Vir in pravna podlaga: 9. člen Pravilnika o šolskem redu

 

 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti

Dijaki, ki se vzporedno izobražujejo v več šolah oz. po več izobraževalnih programih, se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju ali so perspektivni oziroma vrhunski športniki, lahko pridobijo status, ki jim omogoča prilagajanje šolskih obveznosti (prisotnost pri pouku, načini in roki ocenjevanja oziroma opravljanje drugih obveznosti). Podrobna določila o pridobitvi in ohranitvi statusa ter sklenitvi dogovora lahko najdete v Pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti.

 

 

Dijaki s posebnimi potrebami (odločba o usmerjanju)

Otroci oziroma dijaki s posebnimi potrebami so po zakonu otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

 

V naši šoli se izobražujejo posamezni dijaki, ki so bili v programe GESŠ usmerjeni z odločbo o usmerjanju, nekateri dijaki pa so med srednješolskim izobraževanjem vložili zahtevo za postopek usmerjanja. Dijakom, ki so glede na strokovno mnenje komisije za razvrščanje z odločbo usmerjeni v izobraževalne programe, so praviloma dodeljene ure dodatne strokovne pomoči, omogočijo pa se jim lahko tudi druge prilagoditve glede na njihove specifične primanjkljaje.

 

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x