Psihologija

Predmet poučuje:

 • Tina Pušnik.

 

Ste kdaj pomislili, da je lahko učenje psihologije zabavno?

 

V naši šoli dijaki poslušajo predmet (obseg 70 ur) v drugem letniku na programu gimnazija in v četrtem letniku na programu ekonomski tehnik.

 

Psihologija kot splošnoizobraževalni predmet zajema temeljna spoznanja o človekovem duševnem ustroju, njegovi osebnosti, vedenju in medosebnih odnosih z drugimi ljudmi.

 

Predavatelji skušamo na ustvarjalen način omogočiti učencem, da dosežejo splošne vzgojnoizobraževalne cilje:

 • seznaniti se z osnovnimi psihološkimi spoznanji,
 • usposobiti se za presojo in uporabo spoznanj v vsakdanjem življenju,
 • naučiti se bolje razumeti sebe, druge in razvijati kvalitetne medosebne odnose.

Dijaki s pomočjo metode razlage, dela s teksti, z demonstracijami in lastno aktivnostjo; npr. izkustveno učenje, spoznavajo osnovne metode, ki jih uporablja psihološka znanost, interakcijo med izvori duševnosti, razliko med doživljanjem in izražanjem temeljnih in kompleksnih čustev ... Naučijo se razložiti in aplicirati hierarhijo motivov na zgledih iz vsakdanjega življenja, pojasniti osnovna načela, po katerih si ljudje organiziramo gradivo, ki nam prinaša informacije iz okolja, pojasniti različne vrste spomina in učni prenos, ki lahko olajša učenje. Z zanimanjem preizkušajo različne tehnike reševanja problemskih situacij in ustvarjalnega mišljenja. Še posebej so zanimiva poglavja o strukturi osebnosti, kjer pritegnejo pozornost vsebine o značaju, vrstah temperamentov in stilih vzgoje, saj lastna opažanja samodejno vabijo v živahno diskusijo.

 

15 % skupnega števila ur učitelji namenimo vsebinam po lastni strokovni presoji in v skladu z izraženim interesom dijakov. V 3. letniku ponujamo možnost psihologije kot izbirnega predmeta. Tu se dijaki v okviru obiskov ustanov spoznajo z delom psihologov v praksi, pripravljajo skupinske projekte na izbrane teme in se v obliki individualnega dela poglobijo v literaturo s psihološkega področja, ki si jo sami izberejo. Namen dela v dodatni skupini je vzbuditi notranjo motivacijo dijakov za raziskovanje psiholoških vprašanj s pomočjo aktivnih oblik dela.

 

V 4. letniku si dijaki lahko izberejo psihologijo kot izbirni predmet na maturi. Pri pouku poglabljajo in razširjajo vsebine, s katerimi so se srečali v okviru osnovnega programa. Pod mentorstvom profesorice pa pripravijo tudi maturitetno seminarsko nalogo, ki predstavlja 25 % maturitetne ocene.

 

Obvezna literatura za dijake:

 

2. letnik:

 • Kompare, A. in sod. (2006). Uvod v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. strokovnega Izobraževanja. Ljubljana: DZS

 

4. letnik:

 • Kompare, A. in sod. (2001). Psihologija: spoznanja in dileme. Ljubljana: DZS ("stari učbenik")
 • Kompare, A. in sod. (2006). Psihologija: spoznanja in dileme. Učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: DZS ("novi učbenik")
 • Vesel, J. in sod. (2006). Psihologija: spoznanja in dileme. Delovni zvezek za 4. letnik gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: DZS
 • Predmetni izpitni katalog za maturo: Psihologija. Ljubljana: Republiški izpitni center

 

Dodatni viri:

 • Hill, G. (2001). Psihologija: shematski pregledi. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije
 • Logonder, M. (2001). Preverite svoje znanje psihologije : naloge in vprašanja za preverjanje znanja srednješolske psihologije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS
 • Nastran Ule, M. (2004). Socialna psihologija. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče
Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x